Rouwkoets

 

Met deze prachtig zwarte rouwkoets kunt u op stijlvolle en waardige manier afscheid nemen van uw dierbare.

 

Deze koets wordt getrokken door twee friese paarden met traditionele rouwkleden en mutsen met pluimen.Uiteraard zijn wensen van persoonlijke aard altijd bespreekbaar, neem contact met ons op.

 

    de lêste reis

     myn lêste reis

     sil ienris oer

     bewende paden gean

 

     it hynder en de koets

     fine as fansels de wei

     nei ’t âlde hôf

 

    dêr sil ik rêste mei

    myn foarfaars en

    by mannich freon

    en âlde kunde

 

    dêr sil myn bern

    en al myn neisten

    en goekunde

    ticht om de iepen

    kûle stean

 

    dêr sil ‘t âlde

    wurd fan treast

    klinke oer ’t stille hôf

    út ierde bisto nommen

    ta d’ierde silsto

    ek wer hinne gean

 

    dat is de ein

    fan al ús

    dwaan en litten

    sa hat it libben

    op ierde syn bestean